ที่มาโครงการ

๑.ที่มาโครงการ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านภาคใต้ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านภาคใต้ที่มีคุณค่าควรแก่ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมทั้งควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านภาคใต้ให้แก่สังคม และผู้สนใจ ทั้งนี้เองการจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านยังไม่เป็นระบบที่ สมบูรณ์นัก อีกทั้งยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านภาคใต้ผ่านสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมด้าน อาหารพื้นบ้านของภาคใต้ให้ดำรงคงอยู่ไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลด้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ และนำมาบริหารจัดการเพื่อนำเสนอเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านภาคใต้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านภาคใต้ผ่านเว็บไซต์

๓. หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ณ จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนในทุกภูมิภาค เป็นศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาค ใต้เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เพิ่ม ขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้อง ถิ่นและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของภูมิภาคภาคใต้

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหลักสูตรหนึ่งในสี่หลักสูตร (อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบริการ การศึกษาปฐมวัย พยาบาลศาสตร์) ที่ถูกกำหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้รับการยอมรับในความเข็มแข็งทางด้านอาหารมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ดังนั้นเพื่อเป็นขยายโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาในภูมิภาคภาคใต้ที่มีความสนใจทางด้านอาหาร และเพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านอาหารสู่ชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง