We Search for People

Suan Dusit University Trang Campus

Home

“Research is creating new knowledge.

—– Neil Armstrong —–

Researchethics

     จรรยาบรรณนักวิจัย คือ หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้การดำเนินงานวิจัย

ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า

ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย

แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

Home

Our Team

 

Download

รวมเอกสารงานเพื่องานวิจัย

Contact

Suan Dusit University (Trang Campus)

111 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

075-500888

Dusit@dusit.ac.th