915 views

การมีส่วนร่วมและการรับรู้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษาเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

The Participation and Perception for Eco-Tourism Management of the Local People: Case study of Libong Island, Kantang District, Trang Province

ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และ นายนบ ศรีจันทร์

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ปี พ.ศ. 2560

          การวิจัยนี้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม การรับรู้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน เป็นวิจัยแบบผสมผสาน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชนอยู่ในระดับมากแต่ค่อนไประดับปานกลาง แสดงว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีไม่มากพอ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงรักษา โดยประชาชนรับรู้ข้อมูลการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากเสียงตามสาย แต่รับรู้จากผู้นำชุมชนยังไม่มาก รับรู้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเพราะมีความผูกพันในพื้นที่ ควรเพิ่มการรับรู้ข่าวสารจากมัคคุเทศก์ ผู้นำชุมชน และแนวทางการพัฒนาที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าเดิม นำวิถีชีวิตมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการที่เพิ่มรายได้นอกฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาสินค้าอาหารทะเลแปรรูป อบรมภาษา ข้อเสนอแนะควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ป้ายบอกเส้นทาง ห้องน้ำ การสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนชายฝั่งเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ควรให้ผู้นำชุมชน ภาครัฐ เข้ามารับผิดชอบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังมากขึ้น

        The purpose of this research were to study the participation level and perception of the people in eco-tourism management, to compare the influencing factors for participation in eco-tourism management, to purpose the development guidelines for eco-tourism participation management. This research was a Mixed Methods Research with qualitative research and quantitative research. The research instruments were questionnaire and structured In-depth Interview. The sample group were Libong’s people, community leaders, government official and tour operators found that participation level of the people in eco-tourism management were in moderately high level. The recognition of the people about eco-tourism management were in high level were from announcement, flyers. People in Ko Libong recognize eco-tourism management as the value of tourism resources.The development guidelines for eco-tourism participation found that there should be more participation channels to plan, trace and evaluate for tourism activities There should be people participation for bringing the local way of life to make the benefits of tourism .The suggestion from Ko Libong people were should be more public relations such as tourist information center, flyers, direction sign and tourism facilities such as toilet, ATM, money exchange center as well as training local people to provide excellent service, hospitality, foreign language skills, marine museum and enhance the community learning process in marine and coastal ecosystem, climate change and natural disaster prevention. They suggest that should encourage people and tourists to consciously conserve natural resources. There should also more of the community leaders to participate in managing eco-tourism in the place.


หากต้องการเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) กรุณากรอกข้อมูล และกด SEND เพื่อส่ง