400 views

การศึกษาเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

ผู้ดำเนินการวิจัย นบ ศรีจันทร์

หน่วยงาน  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปี พ.ศ. 2555

(งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2555)

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อรายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย กลุ่มประชากรทั้งหมด 46 คน สาหรับเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักสถิต ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.35 มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.49 – 2.00 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งเป็นคิดเป็นร้อยละ 100.00
2. พบว่า ระดับของเจตคติอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือเป็นรายวิชาที่ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี รองลงมาคือ เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียน เวลาเข้ามาเรียนในชั้นเรียน และ เป็นรายวิชาที่มีความทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ตามลำดับ
3. ข้อเสนอแนะต่อรายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย
          นักศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย ดังนี้
1) เป็นรายวิชาที่มีทฤษฏีมากมาย ควรมีสื่อการสอนที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น
2) ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่จัดให้นักศึกษาออกไปดูงานหรือเยี่ยมชม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้เห็นสภาพการบริหารของจริง มากกว่าเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว
3) ควรมีกิจกรรมในห้องเรียน ที่ทาให้นักศึกษาได้ ร่วมระดมสมอง ช่วยกันคิด วิเคราะห์นโยบายมากขึ้น
4) เป็นรายวิชาที่เนื้อหาเยอะและยาก อยากให้อาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงเนื้อหา อย่าให้ยากจนเกินไป
5) น่าจะมีการเชิญนักการเมืองท้องถิ่น มาพูดแสดงทรรศนะ เกี่ยวกับนโยบายเพื่อสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น


หากต้องการเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) กรุณากรอกข้อมูล และกด SEND เพื่อส่ง