มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษารหัส 59-61 รายเก่า และรายใหม่ ที่มีความประสงค์ จะขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดำเนินการยื่นเอกสารขอกู้ยืมฯ ได้ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

1.ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ปี 62นักศึกษา รหัส 59-61

 

2.แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้ขอกู้ปี-2562

 

3.การกำหนดชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่มีประโยชน์InnoFood horizon2

 

         ขอเชิญชวนร่วมงานอัตลักษณ์ภาคใต้สู่เมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง (อำเภอห้วยยอด) ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาอัฒลักษณ์ท้องถิ่น" ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

 • บรรยายพิเศษหัวข้อต่างๆ
 • การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ Startup ธุรกิจอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
 • อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารหลากหมายเมนู ได้แก่ ผัดไทยชาววัง หมี่กรอบทรงเครื่อง สเต็ก เป็นต้น
 • สนุกกับกิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์อาหาร

         ทุกท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/ApplyfoodInno หรือ เพียงสแกน QR Code นี้

regis food inno

         สามารถติดตามข่าวสารงาน ได้ที่ www.facebook.com/SDU.TrangFoodExpo

 

604543604542
1088910890

ด้วยปัจจัยสำคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบันนั่นคือ สภาพปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบกับสุขภาพ อีกทั้งความต้องการในการยอมรับและไม่ถูกทอดทิ้ง สถานการณ์ทางด้านสังคมที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมและกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการปรับตัวมากขึ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เกิดการรวมกลุ่ม มีการทำกิจกรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน การสร้างความสุขร่วมกัน และทำให้อายุยืนยาวมากขึ้น ประโยชน์ที่สำคัญในทางอ้อมอันจะส่งผลให้ครอบครัวและบุตรหลานได้อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างมีความสุขยั่งยืนและยืนยาวต่อไป

Older

            ขอเชิญชวนผู้สูงวัยเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้สูงวัยใจเกินร้อย” (โรงเรียนเกษียณพัฒนา) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรม 94 ชั่วโมง เราเปิดรับเพียง 2 รุ่น รุ่นละ 50 ท่านเท่านั้น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 5,000 บาทต่อท่าน โดยตลอดหลักสูตรมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 31 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • สุขภาพ 9 ชั่วโมง
 • ฝึกกายภาพบาบัดเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 22 ชั่วโมง

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • สังคมและเศรษฐกิจ 12 ชั่วโมง
 • อาหารและงานฝีมือ 12 ชั่วโมง

ชุดการเรียนรู้ที่ 3 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 39 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • นันทนาการ 12 ชั่วโมง
 • ส่งเสริมอาชีพ 18 ชั่วโมง
 • การสัมมนาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง
 • การศึกษาดูงาน ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

โดยวิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังและคณาจารย์จากเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง

วิธีการสอน

 • ภาคทฤษฎี : อภิปราย บรรยาย ดูวิดีโอ
 • ภาคปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติศึกษาดูงาน ดูวิดีโอ และสาธิตตัวอย่างฝึกอบรม

วัน เวลาและสถานที่

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 (เรียนเฉพาะ อังคาร และ พฤหัสบดี)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 (เรียนเฉพาะ เสาร์ และ อาทิตย์)

การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 • สมัครทางโทรศัพท์ได้ที่ 075 221 212 – 5 ต่อ 6804 หรือ 6820 ทุกวันทำการ
 • สมัครด้วยตนเองที่

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อาคารสานักงาน)
        139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
        โทรศัพท์ 0 7522 1212 - 5 ต่อ 6820

ผู้ประสานงานโครงการ

ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

โทร 0 7522 1212 – 5 ต่อ 6820

โทรศัพท์มือถือ 081 347 3606

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ขอเชิญร่วมงาน "ตามรอยชิม 9 ถิ่นเมืองใต้" มหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย จังหวัดตรัง (Food for Tourism Expo @Trang) มหกรรมอาหารที่ดีที่สุดในเมืองตรัง รวมวัตถุดิบจาก 9 ถิ่นเมืองใต้ ร้านค้ากว่า 100 ร้าน และ Food Truck สุดชิคกว่า 10 คัน รวมไว้ที่นี่ที่เดียว
 • วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 พบกันที่ ลานกิจกรรม Robinson จ.ตรัง

food-expo

       การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีเนื้อหาทันสมัย มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ให้ทันโลกปัจจุบัน ด้วยหลากหลายหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง แต่ละหลักสูตรเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพียงหลักสูตรละ 30 ท่านเท่านั้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้

 

allCoursesSDU

ค่าใช้จ่ายในการอบรม   

      สำหรับวันจันทร์ – วันศุกร์     เพียง 500 บาท/ท่าน

      สำหรับวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เพียง 800 บาท/ท่าน

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

วิธีการสมัคร

1) สมัครทางโทรศัพท์

คุณสุธิดา ส่องช่วย 

โทรศัพท์ 094 886 5106

2) สมัครด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 

139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง

จังหวัดตรัง 92000

3) สมัครทางออนไลน์

http://bit.ly/CoursesSDU

ผู้ประสานงานหลักสูตร 

ดร.หยาดพิรุณ  นาชัยสินธุ์

โทรศัพท์ 081 347 3606

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รายละเอียดแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม

1. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)

วิทยากร: อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะด้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 1 ชิ้นงานต่อผู้เข้าอบรม 1 คน และคณะกรรมการโครงการจะนำส่งโครงร่างการวิจัยให้วิทยากรอ่านเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป ดังนั้นผลจากการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยดังกล่าวจะเป็นผลงานที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้จริง สมัครเรียน

2. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น

วิทยากร: อาจารย์วัฒนพล ชุมเพชร

รายละเอียดหลักสูตร เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น ซึ่งเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ประมวลผลได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน ** มี workshop ตลอดการอบรม สมัครเรียน 

   

3. ศิลปะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล

วิทยากร: อาจารย์วิทูรย์ คงผล

          รายละเอียดหลักสูตร เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน สื่อดิจิตอล ห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น Student-centered Learning, Problem-based Learning และ Active Learning เป็นต้น รวมถึงศิลปะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้สูง (High Learning Outcomes) สมัครเรียน
 

4. บทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากร: อาจารย์วิทูรย์ คงผล

รายละเอียดหลักสูตร การอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์ด้วย Google Classroom ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือการเรียนเสริมนอกเวลาเรียน สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกมาเพื่อให้ครูมีเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การทำแบบสอบถาม การส่งการบ้าน การให้คะแนน เป็นต้น สมัครเรียน

 

5. การใช้โปรแกรม MS Excel วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

วิทยากร: ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธ์มนัส

รายละเอียดหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก ดังนั้น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีความสะดวกมากกว่าที่จะคำนวณด้ยเครื่องคิดเลขทั่ว ๆ ไป และการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การอบรมเน้นการสร้างความเข้าใจและใช้งานได้สะดวก และปฏิบัติจริง สมัครเรียน

6. การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

วิทยากร: ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

          รายละเอียดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย   โดยการอบรมครั้งนี้จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1 วัน ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้  สมัครเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1081031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
324
769
2880
1073532
11150
13918
1081031