มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

       การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีเนื้อหาทันสมัย มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ให้ทันโลกปัจจุบัน ด้วยหลากหลายหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง แต่ละหลักสูตรเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพียงหลักสูตรละ 30 ท่านเท่านั้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้

 

allCoursesSDU

ค่าใช้จ่ายในการอบรม   

      สำหรับวันจันทร์ – วันศุกร์     เพียง 500 บาท/ท่าน

      สำหรับวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เพียง 800 บาท/ท่าน

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

วิธีการสมัคร

1) สมัครทางโทรศัพท์

คุณสุธิดา ส่องช่วย 

โทรศัพท์ 094 886 5106

2) สมัครด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 

139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง

จังหวัดตรัง 92000

3) สมัครทางออนไลน์

http://bit.ly/CoursesSDU

ผู้ประสานงานหลักสูตร 

ดร.หยาดพิรุณ  นาชัยสินธุ์

โทรศัพท์ 081 347 3606

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รายละเอียดแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม

1. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)

วิทยากร: อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะด้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 1 ชิ้นงานต่อผู้เข้าอบรม 1 คน และคณะกรรมการโครงการจะนำส่งโครงร่างการวิจัยให้วิทยากรอ่านเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป ดังนั้นผลจากการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยดังกล่าวจะเป็นผลงานที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้จริง สมัครเรียน

2. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น

วิทยากร: อาจารย์วัฒนพล ชุมเพชร

รายละเอียดหลักสูตร เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น ซึ่งเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ประมวลผลได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน ** มี workshop ตลอดการอบรม สมัครเรียน 

   

3. ศิลปะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล

วิทยากร: อาจารย์วิทูรย์ คงผล

          รายละเอียดหลักสูตร เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน สื่อดิจิตอล ห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น Student-centered Learning, Problem-based Learning และ Active Learning เป็นต้น รวมถึงศิลปะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้สูง (High Learning Outcomes) สมัครเรียน
 

4. บทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากร: อาจารย์วิทูรย์ คงผล

รายละเอียดหลักสูตร การอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์ด้วย Google Classroom ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือการเรียนเสริมนอกเวลาเรียน สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกมาเพื่อให้ครูมีเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การทำแบบสอบถาม การส่งการบ้าน การให้คะแนน เป็นต้น สมัครเรียน

 

5. การใช้โปรแกรม MS Excel วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

วิทยากร: ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธ์มนัส

รายละเอียดหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก ดังนั้น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีความสะดวกมากกว่าที่จะคำนวณด้ยเครื่องคิดเลขทั่ว ๆ ไป และการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การอบรมเน้นการสร้างความเข้าใจและใช้งานได้สะดวก และปฏิบัติจริง สมัครเรียน

6. การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

วิทยากร: ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

          รายละเอียดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย   โดยการอบรมครั้งนี้จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1 วัน ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้  สมัครเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


941434
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
740
2638
8717
927998
16172
14074
941434