มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

       การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีเนื้อหาทันสมัย มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ให้ทันโลกปัจจุบัน ด้วยหลากหลายหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง แต่ละหลักสูตรเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพียงหลักสูตรละ 30 ท่านเท่านั้น มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้

 

allCoursesSDU

ค่าใช้จ่ายในการอบรม   

      สำหรับวันจันทร์ – วันศุกร์     เพียง 500 บาท/ท่าน

      สำหรับวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เพียง 800 บาท/ท่าน

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง

วิธีการสมัคร

1) สมัครทางโทรศัพท์

คุณสุธิดา ส่องช่วย 

โทรศัพท์ 094 886 5106

2) สมัครด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 

139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง

จังหวัดตรัง 92000

3) สมัครทางออนไลน์

http://bit.ly/CoursesSDU

ผู้ประสานงานหลักสูตร 

ดร.หยาดพิรุณ  นาชัยสินธุ์

โทรศัพท์ 081 347 3606

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รายละเอียดแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม

1. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)

วิทยากร: อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะด้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 1 ชิ้นงานต่อผู้เข้าอบรม 1 คน และคณะกรรมการโครงการจะนำส่งโครงร่างการวิจัยให้วิทยากรอ่านเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป ดังนั้นผลจากการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยดังกล่าวจะเป็นผลงานที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้จริง สมัครเรียน

2. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น

วิทยากร: อาจารย์วัฒนพล ชุมเพชร

รายละเอียดหลักสูตร เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น ซึ่งเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ประมวลผลได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน ** มี workshop ตลอดการอบรม สมัครเรียน 

   

3. ศิลปะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล

วิทยากร: อาจารย์วิทูรย์ คงผล

          รายละเอียดหลักสูตร เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน สื่อดิจิตอล ห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น Student-centered Learning, Problem-based Learning และ Active Learning เป็นต้น รวมถึงศิลปะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้สูง (High Learning Outcomes) สมัครเรียน
 

4. บทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วิทยากร: อาจารย์วิทูรย์ คงผล

รายละเอียดหลักสูตร การอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์ด้วย Google Classroom ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือการเรียนเสริมนอกเวลาเรียน สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกมาเพื่อให้ครูมีเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การทำแบบสอบถาม การส่งการบ้าน การให้คะแนน เป็นต้น สมัครเรียน

 

5. การใช้โปรแกรม MS Excel วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

วิทยากร: ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธ์มนัส

รายละเอียดหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก ดังนั้น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีความสะดวกมากกว่าที่จะคำนวณด้ยเครื่องคิดเลขทั่ว ๆ ไป และการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การอบรมเน้นการสร้างความเข้าใจและใช้งานได้สะดวก และปฏิบัติจริง สมัครเรียน

6. การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

วิทยากร: ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

          รายละเอียดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย   โดยการอบรมครั้งนี้จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1 วัน ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้  สมัครเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1305020
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
321
4214
1297263
16355
16779
1305020