มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ด้วยปัจจัยสำคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบันนั่นคือ สภาพปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบกับสุขภาพ อีกทั้งความต้องการในการยอมรับและไม่ถูกทอดทิ้ง สถานการณ์ทางด้านสังคมที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมและกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการปรับตัวมากขึ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เกิดการรวมกลุ่ม มีการทำกิจกรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน การสร้างความสุขร่วมกัน และทำให้อายุยืนยาวมากขึ้น ประโยชน์ที่สำคัญในทางอ้อมอันจะส่งผลให้ครอบครัวและบุตรหลานได้อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างมีความสุขยั่งยืนและยืนยาวต่อไป

Older

            ขอเชิญชวนผู้สูงวัยเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้สูงวัยใจเกินร้อย” (โรงเรียนเกษียณพัฒนา) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรม 94 ชั่วโมง เราเปิดรับเพียง 2 รุ่น รุ่นละ 50 ท่านเท่านั้น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 5,000 บาทต่อท่าน โดยตลอดหลักสูตรมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 31 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • สุขภาพ 9 ชั่วโมง
 • ฝึกกายภาพบาบัดเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 22 ชั่วโมง

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • สังคมและเศรษฐกิจ 12 ชั่วโมง
 • อาหารและงานฝีมือ 12 ชั่วโมง

ชุดการเรียนรู้ที่ 3 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 39 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • นันทนาการ 12 ชั่วโมง
 • ส่งเสริมอาชีพ 18 ชั่วโมง
 • การสัมมนาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง
 • การศึกษาดูงาน ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

โดยวิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังและคณาจารย์จากเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง

วิธีการสอน

 • ภาคทฤษฎี : อภิปราย บรรยาย ดูวิดีโอ
 • ภาคปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติศึกษาดูงาน ดูวิดีโอ และสาธิตตัวอย่างฝึกอบรม

วัน เวลาและสถานที่

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 (เรียนเฉพาะ อังคาร และ พฤหัสบดี)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 (เรียนเฉพาะ เสาร์ และ อาทิตย์)

การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 • สมัครทางโทรศัพท์ได้ที่ 075 221 212 – 5 ต่อ 6804 หรือ 6820 ทุกวันทำการ
 • สมัครด้วยตนเองที่

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อาคารสานักงาน)
        139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
        โทรศัพท์ 0 7522 1212 - 5 ต่อ 6820

ผู้ประสานงานโครงการ

ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

โทร 0 7522 1212 – 5 ต่อ 6820

โทรศัพท์มือถือ 081 347 3606

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1305031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
321
4225
1297263
16366
16779
1305031