มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ด้วยปัจจัยสำคัญของผู้สูงอายุในปัจจุบันนั่นคือ สภาพปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบกับสุขภาพ อีกทั้งความต้องการในการยอมรับและไม่ถูกทอดทิ้ง สถานการณ์ทางด้านสังคมที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมและกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการปรับตัวมากขึ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เกิดการรวมกลุ่ม มีการทำกิจกรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน การสร้างความสุขร่วมกัน และทำให้อายุยืนยาวมากขึ้น ประโยชน์ที่สำคัญในทางอ้อมอันจะส่งผลให้ครอบครัวและบุตรหลานได้อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างมีความสุขยั่งยืนและยืนยาวต่อไป

Older

            ขอเชิญชวนผู้สูงวัยเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้สูงวัยใจเกินร้อย” (โรงเรียนเกษียณพัฒนา) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรม 94 ชั่วโมง เราเปิดรับเพียง 2 รุ่น รุ่นละ 50 ท่านเท่านั้น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 5,000 บาทต่อท่าน โดยตลอดหลักสูตรมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 31 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • สุขภาพ 9 ชั่วโมง
 • ฝึกกายภาพบาบัดเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 22 ชั่วโมง

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • สังคมและเศรษฐกิจ 12 ชั่วโมง
 • อาหารและงานฝีมือ 12 ชั่วโมง

ชุดการเรียนรู้ที่ 3 มิติความรู้สำหรับผู้สูงอายุ 39 ชั่วโมง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 • นันทนาการ 12 ชั่วโมง
 • ส่งเสริมอาชีพ 18 ชั่วโมง
 • การสัมมนาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง
 • การศึกษาดูงาน ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

โดยวิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังและคณาจารย์จากเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง

วิธีการสอน

 • ภาคทฤษฎี : อภิปราย บรรยาย ดูวิดีโอ
 • ภาคปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติศึกษาดูงาน ดูวิดีโอ และสาธิตตัวอย่างฝึกอบรม

วัน เวลาและสถานที่

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 (เรียนเฉพาะ อังคาร และ พฤหัสบดี)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 (เรียนเฉพาะ เสาร์ และ อาทิตย์)

การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 • สมัครทางโทรศัพท์ได้ที่ 075 221 212 – 5 ต่อ 6804 หรือ 6820 ทุกวันทำการ
 • สมัครด้วยตนเองที่

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อาคารสานักงาน)
        139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
        โทรศัพท์ 0 7522 1212 - 5 ต่อ 6820

ผู้ประสานงานโครงการ

ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

โทร 0 7522 1212 – 5 ต่อ 6820

โทรศัพท์มือถือ 081 347 3606

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


941434
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
740
2638
8717
927998
16172
14074
941434