มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       หลักสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2533 ภายหลังได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ตามประกาศของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ได้กำหนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูเปิดทำการเรียนการสอนวิชาการอื่นได้ นอกจากผลิตครู โดยใช้หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2533 และได้ขยายหลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2535 และในปีการศึกษา 2536 มีการจัดการเรียนการสอนใน 6 แขนงวิชา คือ แขนงการเงินการธนาคาร แขนงการบัญชี แขนงการตลาด แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ และแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งการเรียนการสอนของหลักสูตรจะพัฒนาไปตามความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ความต้องการ กำลังคนและแรงงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของสังคมและชุมชนระบบเมืองในอนาคต นอกจากการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจ ณ ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ซึ่งมีศูนย์การศึกษาที่ทำการเปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจจำนวน 12 ศูนย์ โดยได้ดูแลการเรียนการสอนและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนในทุกภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของภูมิภาคภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 3 แขนงวิชา คือ แขนงการตลาด แขนงการบัญชี และแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในปี 2548 ได้ย้ายศูนย์มาเปิดการเรียนการสอนในอำเภอเมืองตรัง และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการบริหารธุรกิจ แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2554 ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วทันการณ์ โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานสูงพร้อมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สร้างและพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้วัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาความเข้มแข็ง ชุมชน และสังคม โดยเน้นการนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

 

  1. ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย:

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

ชื่อย่อ :

บธ.. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Business Administration (Business Computer)

 

ชื่อย่อ :

B.B.A (Business Computer)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

 

 

 4. รูปแบบของหลักสูตร

 

4.1

รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.2

ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

 

4.3

การรับเข้าศึกษา:

รับนักศึกษาไทยเท่านั้น

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

“สร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ มีความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินธุรกิจสู่สังคม อย่างมีคุณค่า ด้วยปัญญา จริยธรรมและก้าวล้ำนำสมัยบนปัจจัยพื้นฐานของความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารธุรกิจที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ”

 

 6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

 

6.1

มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีความเสียสละ อดทน เพียรพยายาม ประหยัด มีบุคลิกภาพที่ดี ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

 

6.2

มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี คิดเป็น ทำเป็น สามารถประยุกต์ใช้งานเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง

 

6.3

มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ พัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม

 

6.4

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ในการดำเนินธุรกิจ การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร มีภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

 

6.5

มีความสามารถในการวางแผนงาน จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน การนำแผนงานไปปฏิบัติ การควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคล ตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และประเมินผลการดำเนินงาน

 

6.6

มีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม

 

6.7

มีความสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสม


7. ความสำคัญของหลักสูตร

 


มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล สามารถประยุกต์ใช้งานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานหรือธุรกิจของตนเอง อีกทั้งบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีระบบ ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน สู้งาน มีความซื่อสัตย์ โดยเน้นความถูกต้องและเป็นธรรม เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 

8.1

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี พ.ศ. 2551

 

8.2

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

 

8.3

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม

 

8.4

คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม
 

8.5

องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (ไม่มี)


 9. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2557

 

 10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาดังนี้

 

10.1

ผู้ปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ

 

10.2

ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

 

10.3

ผู้พัฒนาโปรแกรม

 

10.4

ผู้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์

 

10.5

ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

10.6

ผู้ออกแบบงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย

 

10.7

ผู้ใช้งาน ดูแลระบบฐานข้อมูลหรือผู้ช่วยผู้บริหารฐานข้อมูล

 

10.8

ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


858585
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
563
621
2117
853216
9936
15721
858585