มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

         

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็น สถาบันการศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมเป็นเวลานาน ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักในบทบาทและพันธกิจที่สำคัญนี้ เพื่อจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี ความต้องการของสังคมและประเทศชาติที่ทันสมัย จึงพัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง รวมถึงมีทักษะทางด้านการบริหารจัดการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

 

 1. ชื่อหลักสูตร

 

 

ภาษาไทย:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Arts Program in Public Administration

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

ชื่อย่อ :

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Arts (Public Administration)

 

ชื่อย่อ :

B.A. (Public Administration)

 

 

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

 

131 หน่วยกิต

 

 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร

 

 

4.1

รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

4.2

ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

 

4.3

การรับเข้าศึกษา:

รับเฉพาะนักศึกษาไทย

 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

6.1

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

6.2

มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 

6.3

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาและนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

6.4

สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดเวลาที่นักศึกษาทำการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม


 

7. ความสำคัญของหลักสูตร

 

 

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็น มหาวิทยาลัยเฉพาะทางภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

7.1

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

 

7.2

นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 

7.3

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้


 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 

 

8.1

เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555

 

8.2

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 เป็นต้นไป


 

9. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

 

 

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาดังนี้

 

 

10.1

เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ, ปลัดเทศบาล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ)

 

10.2

ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน, นักสังคมสงเคราะห์, นักวิชาการแรงงาน, เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่น และอื่นๆ

 

10.3

บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคล , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

10.4

เจ้าหน้าที่กรมกองในหน่วยงานราชการ

 

10.5

บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 

10.6

บุคลากรในองค์กรอิสระ

 

10.7

นักวิชาการ

 

10.8

บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน

 

downloadดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2555)

 

downloadค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


767530
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
524
544
1316
762638
11647
16938
767530