มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

         

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็น สถาบันการศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมเป็นเวลานาน ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักในบทบาทและพันธกิจที่สำคัญนี้ เพื่อจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี ความต้องการของสังคมและประเทศชาติที่ทันสมัย จึงพัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง รวมถึงมีทักษะทางด้านการบริหารจัดการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

 

 1. ชื่อหลักสูตร

 

 

ภาษาไทย:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Arts Program in Public Administration

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

ชื่อย่อ :

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Arts (Public Administration)

 

ชื่อย่อ :

B.A. (Public Administration)

 

 

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

 

131 หน่วยกิต

 

 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร

 

 

4.1

รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

4.2

ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

 

4.3

การรับเข้าศึกษา:

รับเฉพาะนักศึกษาไทย

 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

6.1

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

6.2

มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 

6.3

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาและนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

6.4

สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดเวลาที่นักศึกษาทำการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม


 

7. ความสำคัญของหลักสูตร

 

 

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็น มหาวิทยาลัยเฉพาะทางภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

7.1

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

 

7.2

นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 

7.3

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้


 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 

 

8.1

เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555

 

8.2

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 เป็นต้นไป


 

9. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

 

 

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาดังนี้

 

 

10.1

เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ, ปลัดเทศบาล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ)

 

10.2

ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน, นักสังคมสงเคราะห์, นักวิชาการแรงงาน, เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่น และอื่นๆ

 

10.3

บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคล , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

10.4

เจ้าหน้าที่กรมกองในหน่วยงานราชการ

 

10.5

บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 

10.6

บุคลากรในองค์กรอิสระ

 

10.7

นักวิชาการ

 

10.8

บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


891932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
415
416
1651
887218
12038
17705
891932