มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว

         

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษาแรกของการเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2545 โดยดำเนินงานภายใต้พันธกิจของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 4 พันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีการบริหารจัดการด้านวิชาการด้วยระบบกลไกเดียวกับเดียวกับในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ได้มีการบริหารจัดการด้านอาจารย์โดยการนำอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากในมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นผู้สอนในศูนย์ฯ ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานตามคำขวัญของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน” สาขาวิชาฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งปีการศึกษา 2555 ได้ปิดรับนักศึกษาชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยตั้งโรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขึ้นมาใหม่ มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ เพื่อสร้างจุดเน้นที่เป็น อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขึ้นอย่างชัดเจน ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ตรังฯ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาอีกครั้ง โดยการจัดการเรียนการสอนในด้านที่เป็น อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำ และให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และปัจจุบันยังมีการปรับนโยบายและแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถก้าวต่อไปให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับนานาชาติในโลกเสรีของอาเซียนในอนาคตอันใกล้ได้

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

 

 1. ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Arts Program in Tourism

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ :

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ :

B.A. (Tourism)

 

 

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

135 หน่วยกิต

 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร

 

4.1 รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

4.2 ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

4.3 การรับเข้าศึกษา:

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

 

“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำไปประยุกต์ในวิชาชีพ มีใจใฝ่บริการ พร้อมปฏิภาณไหวพริบ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว”

 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

6.1

บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพและศาสตร์ทางการท่องเที่ยว

6.2

มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม

6.3

สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้ทันสมัยเป็นไปตามสากลอย่างต่อเนื่อง

6.4

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเสนอข้อมูล รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.5

มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

6.6

มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม


7. ความสำคัญของหลักสูตร

 

เนื่องจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่นในด้านวิชาชีพการท่องเที่ยวสามารถประกอบอาชีพและเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญในเรื่อง การมีจิตใจใฝ่รู้ในงานบริการพร้อมประกอบอาชีพด้วยความสุจริต มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รักษาและสืบสานวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

7.2

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้านการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ

7.3

พัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพงานบริการด้านการท่องเที่ยว และมีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและความขัดแย้งได้ สอดคล้องตามสถานการณ์จริง


8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 

8.1

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

8.2

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

8.3

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8(21)/2554 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554, ครั้งที่ 20(33)/2554 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554 และครั้งที่ 36(49)/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554

8.4

คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8(16)/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554

8.5

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13(40)/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 และการประชุมครั้งที่ 1(1)/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555

8.6

องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (ไม่มี)


9. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2557

 

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาดังนี้

 

10.1

ผู้นำเที่ยว

10.2

มัคคุเทศก์

10.3

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)

10.4

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัด

10.5

ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


891945
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
428
416
1664
887218
12051
17705
891945