มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว

         

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษาแรกของการเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2545 โดยดำเนินงานภายใต้พันธกิจของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 4 พันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีการบริหารจัดการด้านวิชาการด้วยระบบกลไกเดียวกับเดียวกับในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ได้มีการบริหารจัดการด้านอาจารย์โดยการนำอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากในมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นผู้สอนในศูนย์ฯ ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานตามคำขวัญของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน” สาขาวิชาฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งปีการศึกษา 2555 ได้ปิดรับนักศึกษาชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยตั้งโรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขึ้นมาใหม่ มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ เพื่อสร้างจุดเน้นที่เป็น อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขึ้นอย่างชัดเจน ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ตรังฯ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาอีกครั้ง โดยการจัดการเรียนการสอนในด้านที่เป็น อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำ และให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และปัจจุบันยังมีการปรับนโยบายและแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถก้าวต่อไปให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับนานาชาติในโลกเสรีของอาเซียนในอนาคตอันใกล้ได้

 

รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 

 1. ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Arts Program in Tourism

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ :

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ :

B.A. (Tourism)

 

 

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

139 หน่วยกิต

 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร

 

4.1 รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

4.2 ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

4.3 การรับเข้าศึกษา:

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

 

สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทำงานด้วยจิตบริการ สืบสานคุณค่าประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่การท่องเที่ยว พัฒนาทักษะทางด้านภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

6.1

บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพและศาสตร์ทางการท่องเที่ยว

6.2

มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม

6.3

สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ให้ทันสมัยเป็นไปตามสากลอย่างต่อเนื่อง

6.4

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเสนอข้อมูล รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.5

มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

6.6

มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม

 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

7.1

ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7.2

มัคคุเทศก์ (Tour Guide) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7.3

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ในบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)

7.4

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

7.5

ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการในระดับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

7.6

พนักงานบริการในสายงานอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สโมสรกีฬา สนามบิน เรือสำราญ

 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

8.1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

8.2

มีบุคลิกภาพดี/มีสุขภาพดีและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านการท่องเที่ยว

8.3

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

*สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี (การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน) และต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492849
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
760
1134
5704
1483402
10099
16987
1492849