มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ    

     

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 10 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอยู่เสมอมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในภาคใต้ ต่อมาจึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็น“หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ” เพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

 

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

 

 1. ชื่อหลักสูตร

 

 

ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Science Program in Culinary Technology and Service

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)

 

ชื่อย่อ :

วท.บ.(เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)

 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Culinary Technology and Service)

 

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Culinary Technology and Service)

 

 

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

 

138 หน่วยกิต

 

 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร

 

 

4.1

รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

4.2

ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

 

4.3

การรับเข้าศึกษา:

รับเฉพาะนักศึกษาไทย

 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหารและการบริการ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อให้ได้อาหารและการบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล

 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

6.1

มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประกอบอาหาร การพัฒนารายการอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปประยุกต์ใช้ และการบริการได้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักสากล

 

6.2

มีความรู้ความสามารถในการบริการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 

6.3

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการ และประกอบธุรกิจอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

6.4

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้สารสนเทศ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

6.5

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพทางการประกอบอาหารและการบริการ


 

7. ความสำคัญของหลักสูตร

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันได้ส่งผลต่อรูปแบบของอาหารและการบริการ ดังนั้นผู้ประกอบการอาหารและพนักงานบริการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในวิชาชีพ สาขาวิชานี้จึงเป็นศาสตร์ของเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการที่ บูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้าน การผลิตและการบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย สำหรับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นในการเร่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการที่เน้นทักษะการประกอบอาหาร มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความสามารถในการบริการอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับ ประเทศและระดับสากล


8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 

 

8.1

เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554
 

8.2

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 เป็นต้นไป
 

8.3

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 34(47)/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554
  8.4 คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9(17)/2554 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 และครั้งที่ 4(4)/2555 วันที่ 19 มิถุนายน 2555
  8.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่14(41)/2555วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 และครั้งที่2(2)/2555 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555


9. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปี พ.ศ. 2557

 

 

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาดังนี้

 

 

10.1

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
 

10.2

นักพัฒนาตำรับและรายการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
 

10.3

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
 

10.4

ผู้ประกอบการ
 

10.5

อาจารย์ / นักวิชาการ
 

10.6

นักเขียน / นักวิจารณ์
 

10.7

นักจัดและตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณา
 

10.8

ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
 

10.9

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงาน
 

 

 
   

หมายเหตุ

         *   อุตสาหกรรมบริการอาหาร   หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และครัวสายการบิน
        **   โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


891956
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
439
416
1675
887218
12062
17705
891956