มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

     

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 10 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอยู่เสมอมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในภาคใต้ ต่อมาจึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ” เพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

 รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 

 1. ชื่อหลักสูตร

 

 

ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Science Program in Culinary Technology and Service

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)

 

ชื่อย่อ :

วท.บ.(เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)

 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Culinary Technology and Service)

 

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Culinary Technology and Service)

 

 

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

 

142 หน่วยกิต

 

 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร

 

 

4.1

รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 

4.2

ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

 

4.3

การรับเข้าศึกษา:

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

6.1

มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ศิลปะการประกอบอาหาร การบริหารจัดการและการบริการอาหาร

 

6.2

ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอาหารและการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
 

6.3

มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

6.4

มีบุคลิกภาพดีและมีจิตบริการ

 

6.5

มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการประกอบอาหารและการบริการ

 

 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

 

7.1

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
 

7.2

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
 

7.3

ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
 

7.4

อาจารย์/นักวิชาการด้านการผลิตและการบริการอาหาร
 

7.5

ประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร ได้แก่ นักเขียน นักวิจารณ์อาหาร เป็นต้น
 

7.6

ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารและการบริการอาหาร
 

 

 
   

หมายเหตุ

         *   อุตสาหกรรมบริการอาหาร   หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ครัวกลาง ครัวสายการบิน เรือสำราญ รถไฟ และรถทัวร์
        **   โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

 

8.1

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

 

8.2

ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับงานด้านการผลิตและบริการอาหาร
 

8.3

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

8.4

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492766
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
677
1134
5621
1483402
10016
16987
1492766