มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ    

     

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 10 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอยู่เสมอมา โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในภาคใต้ ต่อมาจึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสถานประกอบการซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็น“หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ” เพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

 

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

 

 1. ชื่อหลักสูตร

 

 

ภาษาไทย:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Science Program in Culinary Technology and Service

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

 

ภาษาไทยชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)

 

ชื่อย่อ :

วท.บ.(เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)

 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Culinary Technology and Service)

 

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Culinary Technology and Service)

 

 

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 

 

138 หน่วยกิต

 

 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร

 

 

4.1

รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

4.2

ภาษาที่ใช้:

ภาษาไทย

 

4.3

การรับเข้าศึกษา:

รับเฉพาะนักศึกษาไทย

 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร

 

 

ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหารและการบริการ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อให้ได้อาหารและการบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล

 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

6.1

มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประกอบอาหาร การพัฒนารายการอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปประยุกต์ใช้ และการบริการได้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักสากล

 

6.2

มีความรู้ความสามารถในการบริการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 

6.3

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการ และประกอบธุรกิจอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

6.4

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้สารสนเทศ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

6.5

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพทางการประกอบอาหารและการบริการ


 

7. ความสำคัญของหลักสูตร

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันได้ส่งผลต่อรูปแบบของอาหารและการบริการ ดังนั้นผู้ประกอบการอาหารและพนักงานบริการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในวิชาชีพ สาขาวิชานี้จึงเป็นศาสตร์ของเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการที่ บูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้าน การผลิตและการบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย สำหรับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นในการเร่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการที่เน้นทักษะการประกอบอาหาร มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความสามารถในการบริการอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับ ประเทศและระดับสากล


8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 

 

8.1

เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554
 

8.2

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 เป็นต้นไป
 

8.3

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 34(47)/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554
  8.4 คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9(17)/2554 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 และครั้งที่ 4(4)/2555 วันที่ 19 มิถุนายน 2555
  8.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่14(41)/2555วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 และครั้งที่2(2)/2555 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555


9. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปี พ.ศ. 2557

 

 

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาดังนี้

 

 

10.1

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
 

10.2

นักพัฒนาตำรับและรายการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*
 

10.3

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
 

10.4

ผู้ประกอบการ
 

10.5

อาจารย์ / นักวิชาการ
 

10.6

นักเขียน / นักวิจารณ์
 

10.7

นักจัดและตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณา
 

10.8

ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**
 

10.9

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร* และโรงงาน
 

 

 
   

หมายเหตุ

         *   อุตสาหกรรมบริการอาหาร   หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และครัวสายการบิน
        **   โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

downloadดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ปรับปรุง พ.ศ.2554)

 

downloadค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

facebook-iconสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


767500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
494
544
1286
762638
11617
16938
767500