มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ, ปลัดเทศบาล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และอื่น ๆ)
  • ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่น และอื่น ๆ
  • บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  • เจ้าหน้าที่กรมกองในหน่วยงานราชการ
  • บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  • บุคลากรในองค์กรอิสระ
  • นักวิชาการ
  • บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


858585
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
563
621
2117
853216
9936
15721
858585