มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ประวัติผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 

h1


ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

วัน/เดือน/ปีเกิด

 

14 ตุลาคม 2504

เบอร์โทรศัพท์

 

075-221-212 ต่อ 6808

ประวัติการศึกษา

 

ปริญญาตรี
1. นิติศาสตร์บันฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. เนติบัณฑิตไทย(รุ่น 38) สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา


ปริญญาโท
1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ


ปริญญาเอก
การจัดการดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปี 2527 - ปัจจุบัน
สำนักกฎหมายภาคใต้ทนายความ  ตำแหน่ง ทนายความ


ปี 2550 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย


ปี 2550 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง


ปี 2557 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษสอนกฎหมาย

 

ประสบการณ์และผลงานในการเป็นที่ปรึกษา

 

8 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน
เครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนภายในจังหวัดตรัง
(Trang - Unet)  ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินงาน


18 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครตรัง  ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินงาน

หลักสูตรอบรม

 

ปี 2550
อบรมผู้บริหารกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 2 สำนักงานอัยการสูงสุด


ปี 2554
อบรมการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๙ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม


ปี 2555
อบรมผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16


ปี 2559
อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารการเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1)


ปี 2560
อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8

รางวัลที่ได้รับ

 

1. ทนายความดีเด่นจากสภาทนายความ

2. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3. ผู้บริหารสถานศึกษาอุดมศึกษาดีเด่นของจังหวัดตรัง

4. อาจารผู้สอนดีเด่นจากสถาบันบรมราชชนก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1301242
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
382
436
1297263
12577
16779
1301242