มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 com13

ชื่อ

นายกฤษณ์ นวลจันทร์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

สถาบันราชภัฏสงขลา

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6811

 

 com11

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตรจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

บธ.ด. บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6803

 com15

ชื่อ

นายธีรเดช รักไทย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 com18

ชื่อ

นางนวลรัตน์ วัฒนา

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 com14

ชื่อ

นางสาวเจนจิรา หวังหลี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6811

 

 jariyar

ชื่อ

นางจริยา เกิดไกรแก้ว

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6811

 

 com10

ชื่อ

นางสาวอินทิรา ไพรัตน์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

บธ.ม. การจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บธ.บ. การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 com16

ชื่อ

ดร.ชารินี ใจเอื้อ

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. การจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 com00

ชื่อ

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492834
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
745
1134
5689
1483402
10084
16987
1492834