มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 com11

ชื่อ

นายกนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วุฒิการศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 com11

ชื่อ

ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

บธ.ด. บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6803

 jariyar

ชื่อ

นางจริยา เกิดไกรแก้ว

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6811

 

 com13

ชื่อ

นายกฤษณ์ นวลจันทร์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

สถาบันราชภัฏสงขลา

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6811

 

 com14

ชื่อ

นางสาวเจนจิรา หวังหลี

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6811

 

 com10

ชื่อ

นางสาวอินทิรา ไพรัตน์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

บธ.ม. การจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บธ.บ. การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 com15

ชื่อ

นายธีรเดช รักไทย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 com18

ชื่อ

นางนวลรัตน์ วัฒนา

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 com16

ชื่อ

นางสาวชารินี ใจเอื้อ

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. การจัดการ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

บธ.ม.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 com00

ชื่อ

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


738206
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
606
486
3521
730423
18584
18144
738206