มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

pub1

ชื่อ

นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6814

 

pub4

ชื่อ

นายนบ ศรีจันทร์

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6814

 

pub3

ชื่อ

นายพรพรหม เสียงสอน

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

รอ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6814

 

pub2

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

วุฒิการศึกษา

 

ศศ.ม. รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ร.บ. รัฐศาสตร์ - การบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6814

pub6

ชื่อ

ดร.บูชิตา สังข์แก้ว

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 วุฒิการศึกษา

ปร.ด. สหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รป.ม. การจัดการโครงการและนโยบาย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

E-mail

 

โทรศัพท์ภายใน

6814

 

pub5

ชื่อ

นางสาวเทพยุดา เฝื่อคง

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้สอน

 

 

วุฒิการศึกษา

 

รป.ม. การปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

น.บ. นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492845
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
756
1134
5700
1483402
10095
16987
1492845