มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

 

tour90

ชื่อ

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย

 

ตำแหน่ง

 

อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Certificate Program in National Master Of Assessor (Food And Beverage).

Bangkok University, Thailand and Angliss Institute, Melbourne, Victoria, Australia.

 

Certificate Program (Aviation) of Attendance for Cabin Crew Preparation.

Élan Institute, North Sydney, New South Wales, Australia.

 

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6813

 

Tour2

ชื่อ

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Certificate in National Master of Trainer (Front Office).

College of Tourism Management, Bangkok University, by William Angliss Institute, Melbourne, Victoria, Australia.

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6813

 

Tour7

ชื่อ

นายธนะวิทย์ เพียรดี

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ร.บ. การบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศศ.บ.สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6813

 

tour18

ชื่อ

นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ป.บัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6813

 

tour17

ชื่อ

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

 

ตำแหน่ง

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

วุฒิการศึกษา

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Southern Cross University, Australia

 

BBA บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประกาศณียบัตรรับรองผู้ดำเนินการปาเพื่อสุขภาพ
กระทรวงสาธารณะสุข

 

ประกาศณียบัตรการนวดไทย
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6813

 

tour19

ชื่อ

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

กศ.ม. ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ค.บ. ภาษาไทย

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492769
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
680
1134
5624
1483402
10019
16987
1492769