มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

 

food1

ชื่อ

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6843

food1

ชื่อ

นางสุภาวดี นาคบรรพ์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6807, ห้วยยอด 6842

food2

ชื่อ

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6843

 

daw

ชื่อ

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์

ตำแหน่ง

อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6843

 

dus

ชื่อ

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว

ตำแหน่ง

อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6843

 

food4

ชื่อ

นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. สุขาภิบาลอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6843

 

tik

ชื่อ

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์

ตำแหน่ง

อาจารยประจำหลักสูตร

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คศ.บ. อาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
693
1134
5637
1483402
10032
16987
1492782