มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

อาจารย์ประจำ

 

 

lec7

ชื่อ

นางสาวศุภลักษณ์ ขวัญทองยิ้ม

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

h3

ชื่อ

นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

Ph.D. Information Technology (กำลังศึกษา)

UUM, Malaysia

 

วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วท.บ. วนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6802

 

lec4

ชื่อ

นางสาวกิ่งดาว เกาะสมัน

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

lec5

ชื่อ

นายวิทูรย์ คงผล

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

lec6

ชื่อ

นายวัฒนพล ชุมเพชร

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

วศ.ม. เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

ผลงานทางวิชาการ

วัฒนพล ชุมเพชร. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 9, 106-117.

วัฒนพล ชุมเพชร, ภูริณัฐ หนูขุน, คุณัชญ์ เตียวนะ. (2560). (อยู่ระหว่างการพิมพ์). การพัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อการติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้.

วัฒนพล ชุมเพชร. (2559). การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา โดยผ่านเว็บเบราเซอร์และโทรศัพท์มือถือ. ใน การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559, เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ. (หน้า 287-304). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์.

วัฒนพล ชุมเพชร, ศุภลักษณ์ ขวัญทองยิ้ม, วิทูรย์ คงผล และกิ่งดาว เกาะสมัน. (2557). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวตามรอยพระยารัษฎานุประดิษฐ์. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี .

lec3

ชื่อ

Mr.Albert Richard Kirsten

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค (ภาษาอังกฤษ)

 

วุฒิการศึกษา

 

TEFL/TESL (Teaching English as a Foreign Language)

Island TEFL

 

B.C. Commerce

The University of Stellenbosch, South Africa

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

ch2

ชื่อ

Miss Liu Qiuyue

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค (ภาษาจีน)

 

วุฒิการศึกษา

 

TCFL (Teaching Chinese as a Foreign Language)

 

B.A. Bachelor of Arts

Harbin Normal University, China

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

 lec1

ชื่อ

นางสาวยุวศรี อวะภาค

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

 

วุฒิการศึกษา

 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ป.บัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us Facebook Twitter LINE
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


891888
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
371
416
1607
887218
11994
17705
891888