มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

อาจารย์ประจำ

 

 

lec5

ชื่อ

นายวิทูรย์ คงผล

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

lec6

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน

 

วุฒิการศึกษา

 

วศ.ม. เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

ผลงานทางวิชาการ

วัฒนพล ชุมเพชร (2561). การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยเสียงสาหรับผู้สูงอายุ. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 36 (2), 36-57.

วัฒนพล ชุมเพชร. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 9, 106-117.

วัฒนพล ชุมเพชร, ภูริณัฐ หนูขุน, คุณัชญ์ เตียวนะ. (2560). การพัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อการติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 11 (1), 185-192.

วัฒนพล ชุมเพชร. (2559). การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา โดยผ่านเว็บเบราเซอร์และโทรศัพท์มือถือ. ใน การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559, เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ. (หน้า 287-304). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์.

วัฒนพล ชุมเพชร, ศุภลักษณ์ ขวัญทองยิ้ม, วิทูรย์ คงผล และกิ่งดาว เกาะสมัน. (2557). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวตามรอยพระยารัษฎานุประดิษฐ์. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี .

lec3

ชื่อ

Mr.Albert Richard Kirsten

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค (ภาษาอังกฤษ)

 

วุฒิการศึกษา

 

TEFL/TESL (Teaching English as a Foreign Language)

Island TEFL

 

B.C. Commerce

The University of Stellenbosch, South Africa

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6819

 

 lec1

ชื่อ

นางสาวยุวศรี อวะภาค

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อ)

 

วุฒิการศึกษา

 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ป.บัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492791
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
702
1134
5646
1483402
10041
16987
1492791