มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

บุคลากรสายสนับสนุน (พื้นที่ห้วยยอด)

 

 

h3

นางสุภาวดี นาคบรรพ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การศึกษา
ประจำศูนย์ห้วยยอด

วุฒิการศึกษา

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การศึกษา ประจำศูนย์ห้วยยอด


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6807, ห้วยยอด 6842sup hy2

 

ชื่อ

นางสาวอมรรัตน์ ท่าจีน

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร

วุฒิการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6817

 

sup hy3

 

ชื่อ

นางสาววนิดา ฤทธิมา

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร

วุฒิการศึกษา

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6817

 

sup hy4

 

ชื่อ

นางสาวเสาวณี คาน

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร

วุฒิการศึกษา

บธ.บ การตลาด

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6817

 

sup hy5

 

ชื่อ

นางสาวธัญญรัตน์ ท่าห้อง

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร (นักการอาหาร)

วุฒิการศึกษา

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

E-mail

-

โทรศัพท์ภายใน

6807

 

 sup hy6

 

ชื่อ

นายตรีชาต ชลธาร

ฝ่ายงาน

งานบริการการศึกษา (ผู้ช่วยสอน)

วุฒิการศึกษา

คศ.บ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6817

 sup hy7

 

ชื่อ

นางสาวอรวรรณ นวลหอม

ฝ่ายงาน

งานบริการการศึกษา (ผู้ช่วยสอน)

วุฒิการศึกษา

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6807

 sup hy15

 

ชื่อ

นางสาวปวีณา ทองรอด

ฝ่ายงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขา/วิชาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

E-mail

-

โทรศัพท์ภายใน

6850

 sup hy16

 

ชื่อ

นางสาวอรนลิน พลพระ

ฝ่ายงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต สาขา/วิชาเอก การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

E-mail

-

โทรศัพท์ภายใน

6850

 sup hy17

 

ชื่อ

นางสาว อารีพร สินธุเศษฐ

ฝ่ายงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา/วิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail

-

โทรศัพท์ภายใน

6850

sup hy8

 

ชื่อ

นายสุพล ชวดชุม

ฝ่ายงาน

งานอาคารสถานที่ ห้วยยอด

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6841

 

sup hy9

 

ชื่อ

นายวันชัย เดชะ

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร (ช่างเทคนิค)

วุฒิการศึกษา

อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6841

 

sup hy10

 

ชื่อ

นางเฟื้อ ชัยเพชร์

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร (แม่บ้าน)

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6841

 

sup hy11

 

ชื่อ

นางกรรณิการ์ เพ็งพาจร

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร (แม่บ้าน)

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6841

 

sup hy12

 

ชื่อ

นางสาววัชรีย์ จันทร์สุข

ฝ่ายงาน

งานห้องปฏิบัติการอาหาร (แม่บ้าน)

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6841

 

sup hy13

 

ชื่อ

นางสาวปิยะนันท์ ช่วยสงค

ฝ่ายงาน

งานแม่ครัว ห้วยยอด

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6841

 

sup hy14

ชื่อ

นายสุพรรณ แซ่อึ่ง

ฝ่ายงาน

งานภูมิทัศน์

วุฒิการศึกษา

-

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

-

 

sup hy18

ชื่อ

นายสหัส เพ็ชรชุม

ฝ่ายงาน

ช่างซ่อมบำรุง

วุฒิการศึกษา

ปวส. สาขา/วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์

E-mail

-

โทรศัพท์ภายใน

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492760
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
671
1134
5615
1483402
10010
16987
1492760