มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ)

 

 

h2

ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรภายใน

6803 sa

ชื่อ

นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์

ฝ่ายงาน

งานทะเบียน

 

วุฒิการศึกษา

ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6815

 sup aca2

ชื่อ

นางสาวภาวินี จริงจิตต์

ฝ่ายงาน

งานวิชาการ

วุฒิการศึกษา

บธ.บ. การบัญชี

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6805

 sup aca4

ชื่อ

นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง

ฝ่ายงาน

งานวิชาการ

วุฒิการศึกษา

บธ.บ. การบัญชี

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6805

 pha

ชื่อ

นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์

ฝ่ายงาน

งานประสานงานหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6806

 

 person

ชื่อ

นางสาวกัญญามาศ คงกล้า

ฝ่ายงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

วุฒิการศึกษา

บธ.บ. (การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล)

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6841

 

 sup aca5

 

ชื่อ

นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง

ฝ่ายงาน

งานกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา

วท.บ. วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6818

 

 sup aca5

 

ชื่อ

นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล

ฝ่ายงาน

งานวิทยบริการ

วุฒิการศึกษา

สท.บ. การจัดการสารสนเทศ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6816

 

 chai

 

ชื่อ

นายวิศรุต ประกอบกิจ

ฝ่ายงาน

งานวิทยบริการ

วุฒิการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6816, ห้วยยอด 6840

 

sup aca3

ชื่อ

นางสาววรภัสร์ จูห้อง

ฝ่ายงาน

งานวิทยบริการ

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ภายใน

6816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us
FacebookDusitTrang
LINE@DusitTrang
QR Code
  เพิ่มเพื่อน

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


1492776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
687
1134
5631
1483402
10026
16987
1492776