ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนามหาบัณฑิต มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้นำทางการศึกษา มีจิตบริการมุ่งประโยชน์ เพื่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ด้วยนวศาสตร์ทางการจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย การระดมสรรพกำลังและเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ประสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีตามแบบ SDU spirit

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ให้เป็นผู้นำด้าน การจัดการการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ประยุกต์องค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์นำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมด้วยการบูรณาการความรู้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

มีทักษะด้านการวิจัยที่สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ ทฤษฎี องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รวมถึงการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

Master of Education Program in Early Childhood and Primary Education Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา)

Master of Education (Early Childhood and Primary Education Management)

ชื่อย่อ : ศษ.ม. (การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา)

M.Ed. (Early Childhood and Primary Education Management)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาการประถมศึกษา ที่ผ่านคณะ กรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง หรือ
 • 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา ปฐมวัย และ/หรือ การประถมศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • 3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การเรียนการสอน

 • 1. จำนวนรับนักศึกษา 20 คน
 • 2. จัดการเรียนการสอน 5 ภาคการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี) เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดย นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก จำนวน 2 รายวิชา
 • 3. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักฐานการสมัคร

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • 3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 ชุด
 • 4. สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • 5. ประวัติการทำงานหรือหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • 6. เอกสารแสดงผลการสอบวัดความรู้ หรือเอกสารรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ อาทิ TOEIC, IELTS, TOEFL หรือแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ โดยมีผลการทดสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันรับสมัคร (ถ้ามี)

การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • 1. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน / เอกสารแสดงผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร (ถ้ามี)
 • 2. การสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากทักษะการสื่อสารเบื้องต้น บุคลิกภาพ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ความพร้อมในการศึกษา (สถานภาพทางการเงินและ เวลา) ทัศนคติและเจตคติต่อการเป็นผู้จัดการการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

กำหนดการเปิดสอน

ภาคเรียนที่ 1 : ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ภาคเรียนที่ 2 : ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร

ครู อาจารย์ ผู้บริหารในสถานศึกษา หรือผู้ที่สนใจทางด้านการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

 • เรียนในระบบออนไลน์ตามเวลาที่กำหนด จึงสามารถเรียนได้จากที่บ้าน
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่กระทบกับงานประจำ
 • ทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง
 • เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยากรรับเชิญ

" มาร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยไปด้วยกัน "

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจำนวน 153,800 บาท แบ่งชำระเป็น 4 ภาคเรียน

(ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 42,300 บาท ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ภาคเรียนละ 42,500 บาท ภาคเรียนที่ 4 จำนวน 26,500 บาท)