Download

บันทึกขอเบิกเงิน

 Download ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกเงิน  ( 39 )

 Download ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (กค 02) ( 40 )

 Download ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ( 41 )

 Download หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (กค 02) ( 36 )

 Download ใบสำคัญรับเงิน ( 64 )

แบบฟอร์มรายงานวิจัย

 Download รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ช่องทางที่ 1) PDF ( 49 )

 Download รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ช่องทางที่ 1) DOC ( 40 )

 Download รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ช่องทางที่ 2-7)( 41 )

 Download แบบประเมินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์( 47 )

เอกสารทั่วไป

 Download แบบเสนอโครงการวิจัย ( 55 )

 Download บันทึกข้อความขอส่งบทความวิชาการและโครงการวิจัย ( 36 )

 Download บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ( 45 )

 Download แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว–1ด) ( 46 )

 Download รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ ( 37 )

 Download แบบตอบรับที่ปรึกษาโครงการวิจัย ( 44 )

 Download แบบฟอร์มรายงานงบประมาณ ( 41 )

 Download แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ( 39 )

 Download บทสรุปโครงการวิจัย ( 42 )

 Download สรุปภูมิหลังผู้วิจัย ( 37 )

 Download ประเด็นการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ( 40 )

 Download ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายไปราชการ ( 38 )

 Download ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือ ( 37 )

 Download อัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย 2560 ( 42 )

 Download อัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย 2559 ( 45 )

 Download อัตราค่าตอบแทนการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือ ( 44 )

 Download นิยามเกี่ยวกับงานวิจัย ( 44 )

 Download ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย 2558 ( 39 )