Download

บันทึกขอเบิกเงิน

 Download ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกเงิน  ( 29 )

 Download ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (กค 02) ( 27 )

 Download ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ( 28 )

 Download หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (กค 02) ( 26 )

 Download ใบสำคัญรับเงิน ( 49 )

แบบฟอร์มรายงานวิจัย

 Download รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ช่องทางที่ 1) PDF ( 37 )

 Download รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ช่องทางที่ 1) DOC ( 31 )

 Download รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ช่องทางที่ 2-7)( 32 )

 Download แบบประเมินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์( 34 )

เอกสารทั่วไป

 Download แบบเสนอโครงการวิจัย ( 44 )

 Download บันทึกข้อความขอส่งบทความวิชาการและโครงการวิจัย ( 27 )

 Download บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ( 32 )

 Download แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว–1ด) ( 36 )

 Download รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ ( 30 )

 Download แบบตอบรับที่ปรึกษาโครงการวิจัย ( 35 )

 Download แบบฟอร์มรายงานงบประมาณ ( 32 )

 Download แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ( 31 )

 Download บทสรุปโครงการวิจัย ( 31 )

 Download สรุปภูมิหลังผู้วิจัย ( 30 )

 Download ประเด็นการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ( 31 )

 Download ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายไปราชการ ( 30 )

 Download ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือ ( 29 )

 Download อัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย 2560 ( 34 )

 Download อัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย 2559 ( 33 )

 Download อัตราค่าตอบแทนการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือ ( 32 )

 Download นิยามเกี่ยวกับงานวิจัย ( 32 )

 Download ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย 2558 ( 27 )