การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบการไปทัศนศึกษา ในหัวข้อ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเนื้อสัตว์วิชาความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง