399 views

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบการไปทัศนศึกษา ในหัวข้อ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเนื้อสัตว์วิชาความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง

ผู้ดำเนินการวิจัย นางสุภาวดี นาคบรรพ์

หน่วยงาน โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปี พ.ศ. 2556

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาถึงผลการสอนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเนื้อสัตว์ 2. เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนวิชาความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง โดยวิธีการสอนใช้การไปทัศนศึกษา ประชากรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามทางเจตคติต่อรายวิชา และแบบประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอน สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยมีดังนี้ วิธีการสอนโดยการใช้การไปทัศนศึกษา มีผลทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเนื้อสัตว์มากกว่า ก่อนไปทัศนศึกษาเจตคติของผู้เรียนการเรียนการสอนวิชาความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำและการปรุงโดยใช้วิธีการสอนแบบไปทัศนศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาในระดับมากที่สุดการประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบไปทัศนศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดถึง 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 2.การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3.การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม (เป็นผู้นำ ผู้ตาม จัดการความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน) 4.การจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือการจัดอบรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน 5. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา เช่นการนำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน


หากต้องการเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) กรุณากรอกข้อมูล และกด SEND เพื่อส่ง