543 views

ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน

หน่วยงาน  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปี พ.ศ. 2558

(งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2558)

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยวิธีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเน้นในการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม และแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการสอนรายวิชา 2551303 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา และแบบฝึกปฏิบัติสาหรับกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ที่ทาการวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัยแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยมีดังนี้
          ผลการวิจัยพบว่า ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยวิธีกระบวนการเรียนรู้แบบมีของนักศึกษา พบว่าการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มมีความสาคัญต่อการรับรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ และมีการปฏิสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก และมีความตั้งใจในการเรียนจะสามารถทาคะแนนได้สูงเมื่อสอบปลายภาค ขณะเดียวกันการทางานที่ได้รับมอบหมายแต่ละครั้งอย่างดีเป็นผลให้มีคะแนนเก็บที่ดี ส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดี ส่วนนักศึกษาที่ขาดความตั้งใจในการเรียน ไม่เข้าห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ จึงมีคะแนนเก็บไม่ดีเท่าที่ควรและมีคะแนนสอบปลายภาคต่า ส่งผลให้มีผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษามีผลการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือนักศึกษาประมาณร้อยละ 88.71 มีผลการเรียนในระดับคะแนนมากกว่า 69 คะแนน หรือสูงกว่าค่าระดับ C


หากต้องการเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) กรุณากรอกข้อมูล และกด SEND เพื่อส่ง